Christos
Starokatolická farní obec Brno

Svatba v Káně Galilejské

Cyklus B

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení z první knihy Samuelovy:

Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." Běžel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: "Nevolal jsem, lehni si zase." Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." On však řekl: "Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase." Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: "Tu jsem, volal jsi mě." Tu Élí pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Élí Samuelovi: "Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší." Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím: "Samueli, Samueli!" Samuel odpověděl: "Mluv, tvůj služebník slyší." (Hospodin řekl Samuelovi: "Hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzuji navěky pro nepravost, o které věděl: Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti nim nezakročil. Proto jsem o Élího domu přísahal: Dům Élího nebude nikdy zbaven viny ani obětním hodem ani obětním darem." Samuel ležel až do jitra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se bál oznámit Élímu to vidění. Élí si však Samuela zavolal a pravil: "Samueli, můj synu!" On odpověděl: "Tu jsem." Otázal se: "Co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic prosím přede mnou nezatajuj! Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, o čem s tebou mluvil!" Samuel mu tedy oznámil všechno a nic před ním nezatajil. A on řekl: "On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích." Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem. Celý Izrael od Danu až k Beer-šebě poznal, že Samuel má od Hospodina prorocké pověření.)

Slyšeli jsme slovo Boží.

(1S 3, 1-10 (11-20))

ŽALM

Antifona: Hospodine veď mě + po cestě věčnosti

Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. + Víš o mně, ať sedím nebo vstanu,
zdálky je ti jasné, co chci dělat. + Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím,
všechny moje cesty + jsou ti známy.

Hospodine veď mě + po cestě věčnosti

Ještě nemám slovo na jazyku, + a ty, Hospodine, víš už všechno.
Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, + svou dlaň jsi položil na mě.
Nad mé chápání jsou tyto divy, + jsou nedostupné, nestačím na to.

Hospodine veď mě + po cestě věčnosti

Kam odejdu před tvým duchem, + kam uprchnu před tvou tváří?
Zamířím-li k nebi, jsi tam, + a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Hospodine veď mě + po cestě věčnosti

I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, + chtěl přebývat při nejzazším moři,
tvoje ruka mě tam doprovodí, + tvá pravice se mě chopí.
Kdybych řekl: Snad mě přikryje tma, + i noc kolem mne se stane světlem.

Hospodine veď mě + po cestě věčnosti

Žádná tma pro tebe není temná: + noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, + v životě mé matky jsi mě utkal.
Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: + obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

Hospodine veď mě + po cestě věčnosti

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, + zkoušej mě, ty znáš můj neklid,
hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, + a po cestě věčnosti mě veď!

(Ž 139, 1-6.13-18/24b)

2.ČTENÍ

Čtení z prvního listu apoštola Pavla křesťanské obci v Korintu:

Bratři a sestry.
'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ne všechno prospívá. 'Všechno je mi dovoleno' - ano, ale ničím se nedám zotročit. Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo; Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne! Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo? Je přece řečeno 'budou ti dva jedno tělo'. Kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva! Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla; kdo se však dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(1K 6, 12-20)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Jana:

Byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(J 2, 1-12)

Svatba v Káně

Modlitby

Vstupní modlitba

Bože, příteli života a radosti,
ty jsi nám ve svém Synu Ježíšovi zjevil svou nádheru a velikost. Dej, ať ho máme stále před očima, ať nasloucháme jeho slovu a věrně ho následujeme. Prosíme tě o to skrze něho, Ježíše Krista, našeho Pána a bratra, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a působí navěky.

Modlitba nad dary

Bože života,
dary, které jsme připravili, jsou znamením naší oddanosti tobě. Jako se posvěcuje chléb a víno mocí Ducha, tak posvěť také nás podle obrazu svého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.

Modlitba po přijímání

Dobrý Bože,
děkujeme ti za tvé životodárné slovo a za společenství kolem stolu s tvým Synem. Dej, abychom skrze tvého Ducha byli jedno srdce a jedna duše, a veď nás mocí tohoto pokrmu k svatební hostině věčného života skrze Krista, našeho Pána.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!