Christos
Starokatolická farní obec Brno

Struktura eucharistické bohoslužby
varianta A

ÚVODNÍ OBŘADY

Uvod

Úvodní zpěv

Liturgický pozdrav

K: Ve jménu Otce + i Syna i Ducha svatého. V: Amen
K: Pán s vámi. V: I s tebou

Uvedení do liturgie

Kyrie

K: Pane, smiluj se. V: Pane, smiluj se.
K: Kriste, smiluj se. V: Kriste, smiluj se.
K: Pane, smiluj se. V: Pane, smiluj se.

Gloria (nezpívá se v době adventní a postní)

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.
Chválíme tě. Velebíme tě.
Klaníme se ti. Oslavujeme tě.
Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu.
Pane a Bože, nebeský Králi,
Bože, Otče všemohoucí.
Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste.
Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce.
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,
ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby.
Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi.
Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán,
ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste,
se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.
Amen.

Vstupní modlitba / Kolekta

BOHOSLUŽBA SLOVA

Bohosluzba slova

1. čtení

Žalm

2. čtení

Alelujový zpěv

Evangelium

Homilie

Úkon pokání se slavením svátosti smíření

V: Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali.
K: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného.
V: Amen.
K: Bůh, Otec veškerého milosrdenství, smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého svatého Ducha: ať nám skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní vás pokojem.
K: Přijměme rozhřešení ve jménu Otce + i Syna i Ducha svatého.
V: Amen.

Vyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky:
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno.
On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.
Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen.

Prosebná modlitba lidu (přímluvy)

Zpěv

EUCHARISTICKÁ LITURGIE

Eucharisticka liturgie

Příprava darů

Modlitba nad dary

Eucharistická modlitba (Dialog, preface a anafora)

Dialog

K: Pán s vámi. V: I s tebou.
K: Vzhůru srdce. V: Máme je u Pána.
K: Pánu, našemu Bohu, vzdávejme díky. V: Je to důstojné a spravedlivé.

Preface (je zakončena zpěvem Sanctus)

V: Svatý, svatý, svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

Anafora (je zakončena Doxologií)

V: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

Otčenáš

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky.
Amen.

Pozdravení pokoje

K: Pane Ježíši Kriste, tys řekl svým apoštolům: Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
V: Amen.
K: Pokoj Páně ať zůstává vždycky s vámi. V: I s tebou.
J: Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Lámání chleba

V: Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.
K: Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
V: Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Přijímání

Modlitba po přijímání

ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

(Oznámení)

Požehnání a poslání

K: Pán s vámi. V: I s tebou.
K: Požehnej nám všemohoucí Bůh, Otec + i Syn i Duch svatý.
V: Amen.
J: Pojďme, jsme posláni. V: Bohu díky.

Závěrečná píseň

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!