Christos
Starokatolická farní obec Brno

3. neděle v mezidobí

Cyklus B

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení z knihy proroka Jonáše:

I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: "Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím." Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem, muselo se jím procházet tři dny. Jonáš vešel do města, procházel jím jeden den a volal: "Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno." I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Jon 3, 1-5.10)

ŽALM

Antifona:Má spása a sláva + je v Hospodinu

Stále se radí, + jak strhnout ho z výše,
ve lhaní zálibu našli, + žehnají ústy, zlořečí v nitru.
Jen zmlkni před Bohem, duše má, + vždyť on mi naději vlévá.

Má spása a sláva + je v Hospodinu

Jen on je má skála, má spása, + můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese.
Má spása a sláva je v Bohu, + on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.
Lide, v každý čas v něho doufej, + vylévej před ním své srdce!

Má spása a sláva + je v Hospodinu

Lidé jsou jen vánek, + urození jsou jen lživé zdání.
Na váze stoupají vzhůru, + dohromady jsou lehčí než vánek.

Má spása a sláva + je v Hospodinu

Neslibujte si nic od útisku, + nedejte se šálit tím,
že něco uchvátíte, + k jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce.
Bůh promluvil jednou, + dvojí věc jsem slyšel: Bohu patří moc.

(Ž 62, 5-12)

2.ČTENÍ

Čtení z prvního listu apoštola Pavla křesťanské obci v Korintu:

Chci říci, bratří, toto: Lhůta je krátká. Proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věcí tohoto světa, jako by neužívali; neboť podoba tohoto světa pomíjí.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(1 K 7, 29-31)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Marka:

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Mk 1, 14-20)

Rybáři

Modlitby

Vstupní modlitba

Milosrdný Bože,
skrze svého Syna nás voláš k obrácení a k víře v evangelium. Posiluj nás svým Duchem, abychom toto volání slyšeli i v hluku našeho světa a odhodlaně následovali tvého Syna s nadějí, že se naplnil čas a přiblížilo se tvé království. Prosíme tě o to, Otče našeho Pána, Ježíše Krista, který s tebou a s Duchem svatým žije a život tvoří navěky.

nebo (k výběru):

Věčný Bože,
stvořil jsi vesmír i nás lidi a ve své lásce své dílo neopouštíš. Řiď naše jednání podle své vůle a dej, abychom ve svých sestrách a bratřích poznávali tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a působí na věky věků.

Modlitba nad dary

Svatý Bože,
ty sám činíš své jméno velkým mezi národy. Daruj nám v tomto chlebu a víně pokrm nesmrtelnosti skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

Ježíši Kriste, náš Pane,
ty jsi nás posilnil slovem a chlebem života. Chraň v nás důvěru ve tvou blízkost, abychom prožívali tvou přítomnost a rostli ve věrnosti tvým přikázáním. Neboť žiješ nyní a navěky.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!