Christos
Starokatolická farní obec Brno

Uvedení Páně do chrámu

Cyklus C

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení z knihy proroka Malachiáše:

"Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Mal 3, 1-4)

ŽALM

Antifona: Jak je tvůj příbytek milý, + Hospodine zástupů!

Hospodinova je země se vším, co je na ní, + svět i ti, kdo na něm sídlí.
To on základ na mořích jí kladl, + pevně ji usadil nad vodními proudy.

Jak je tvůj příbytek milý, + Hospodine zástupů!

Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? + A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, + ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.

Jak je tvůj příbytek milý, + Hospodine zástupů!

Ten dojde požehnání od Hospodina, + spravedlnosti od Boha, své spásy.
To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. + Ti, kdo hledají tvou tvář - toť Jákob.

(Ž 24)

2.ČTENÍ

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Židům:

Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale `ujímá se potomků Abrahamových´. Proto musil být ve všem jako jeho bratří, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Žid 2, 14-18)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Když uplynuly dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina - jak je psáno v zákoně Páně: `vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu´ - a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael." Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí." Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Lk 2, 22-40)

Uvedení Páně

Modlitby

Vstupní modlitba

Bože, Otče světla,
Ježíš, tvůj Syn, byl dnes jako ten, který ti patří, přinesen do chrámu a Simeon s Annou ho poznali jako pravé světlo. S hořícími svícemi v rukou tě prosíme: Zažeň všechnu temnotu z našich srdcí a dopřej nám být svědky tvého světla, dokud tě nebudeme slavit v Duchu svatém skrze našeho Pána, Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a na věky.

Modlitba nad dary

Veliký Bože,
tvůj Syn se vydal za život světa. Přijmi nás a celý svět v těchto darech skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

Bože lidu Izraele a Otče všech lidí,
děkujeme ti za slavnost, kterou jsme mohli slavit. Naplnil jsi modlitby Simeona a Anny, aby po dlouhých letech čekání mohli spatřit spásu světa. Také nám dávej naději a jistotu, že jdeme vstříc Kristu a najdeme v něm naplnění svého života. Skrze něho, který s tebou žije a působí na věky věků.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!