Christos
Starokatolická farní obec Brno

Matky Boží Panny Marie

Cyklus B

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení ze čtvrté knihy Mojžíšovy:

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: "Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem." Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám."

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Nu 6, 22-27)

ŽALM

Antifona: Bože, buď milostiv + a žehnej nám.

Kéž je nám Bůh milostiv + a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní + svou tvář!

Bože, buď milostiv + a žehnej nám.

Ať je známa na zemi tvá cesta, + mezi všemi pronárody tvoje spása!
Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, + kéž ti vzdají chválu všichni lidé!

Bože, buď milostiv + a žehnej nám.

Ať se národy radují, + ať zaplesají,
neboť soudíš lidi podle práva, + spravuješ národy země.

Bože, buď milostiv + a žehnej nám.

Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, + kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Bůh nám dává svoje požehnání. + Nechť se ho bojí všechny dálavy země!

(Ž 67, 2.3-4.5.6+8/srv.2)

2.ČTENÍ

Čtení z listu apoštola Pavla křesťanské obci v Galacii:

Sestry a bratři!
Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Ga 4, 4-7)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Lk 2, 15-21)

Marie

Modlitby

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože,
tys vyvolil Pannu Marii za Matku tvého Syna a našeho Spasitele. Dej, ať jako ona dokážeme přijmout tvou vůli a v poslušnosti a lásce ji uskutečňovat ve svém životě. Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána a bratra, který v jednotě Ducha svatého s tebou žije a působí na věky věků.

Modlitba nad dary

Bože,
tvá láska je počátkem a dovršením všeho dobra. Přijmi dary, které v den svátku Matky Boží klademe před tvou tvář, a posvěť je svým Duchem, který v Mariině životě započal naše vykoupení. Prosíme tě o to skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

Otče plný dobroty,
v této hostině lásky jsme si byli blízcí, tak jak to chtěl tvůj Syn Ježíš, který se stal člověkem a narodil se z Panny Marie, aby nám byl blíž. Dej, ať v nás zůstává světlo, které přineslo jeho narození. Ať září všem lidem bez rozdílu na znamení toho, že se k nám skláníš v Ježíši Kristu, našem Pánu a bratru.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!