Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (únor 2007)

2.2. Uvedení Páně do chrámu
3.2. Blažej (+ 316)
Blažej O sebasténském biskupovi Blažejovi toho příliš nevíme. Pravděpodobně byl umučen při pronásledování křesťanů za císaře Deokleciána a od 8. století se díky jemu připisovaným zázrakům začal šířit jeho kult v západní církvi.
4.2. 5. neděle v mezidobí
10.2. Scholastika z Nursie(+ 547)
Scholastika Řeholnice, sestra sv. Benedikta. V útlém věku byla zaslíbena Bohu, avšak není známo, zda žila sama nebo v řeholní komunitě. Je pochována společně s bratrem v jednom hrobě.
11.2. 6. neděle v mezidobí
18.2. 7. neděle v mezidobí
21.2. Popeleční středa
Popelec Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako již u starozákonních proroků, nemíří především na vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu.
23.2. Polykarp ze Smyrny (+ 155)
Polykarp Podle svědectví Irenea Lyonského se znal s apoštolem Janem a s těmi "kteří viděli Pána". Byl biskupem ve Smyrně a dle zprávy jeho křesťanské obce byl odveden do arény, kde se měl před prokonzulem zříci víry v Krista. Polykarp odmítl a tak byl odsouzen k smrti upálením.
23.2. Dušan Hejbal zvolen biskupem (1991)
24.2. Apoštol Matěj
Matěj Po nanebevstoupení Krista byl losem vybrán jako náhradník Jidáše (Sk 1,15-26). Evangelium, které údajně sepsal, se nezachovalo.
25.2. 1. neděle postníEkumenické kalendárium na měsíc únor naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!