Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (říjen 2007)

4.10. František z Assisi (1182-1226)
František z Assisi Vlastním jménem Francesco Bernardone. Byl synem bohatého obchodníka s textilem a v podstatě měl zajištěný život v pohodlí a bezstarostnosti. Po prodělané nemoci a zkušenostech s občanskou válkou se však jeho život radikálně změnil. Rozhodl se svůj život odevzdat Kristu a bez peněz opustil otcovský dům. Heslem jeho nového konání se stala chudoba. Poté, co mu papež dovolil, aby spolu s jedenácti bratry v pokoře a prostotě kázal slovo Boží, začal se formovat počátek řádu menších bratří, minoritů. Později se toto hnutí přetvořilo v žebravý řeholní řád církve hlásající pokoru a chudobu.
7.10. 27. neděle v mezidobí
15.10. Terezie z Avilly (1515-1582)
Terezie z Avilly Pocházela z dobré rodiny a dostalo se jí také přiměřeného vychování. Přesto se rozhodla ve dvaceti letech proti otcově vůli vstoupit do karmelitánského kláštera, tehdy velmi bohatého, kde sestry nebyly nijak omezovány ve styku s vnějším světem. Po svých mystických zážitcích se rozhodla reformovat řád karmelitánek a obnovit původní přísná pravidla řádového života. Tak došlo k založení prvního řádu bosých karmelitánek, řádu přísné kázně, každodenní meditace a chudoby.
14.10. 28. neděle v mezidobí
16.10. Hedvika Slezská (1174-1243)
Hedvika Slezska Manželka vratislavského knížete Jindřicha I. Bradatého s nímž měla sedm dětí. Společně vykonávali dobročinné akce, z nichž první byla založení kláštera cisterciaček v Třebnici, který se stal vzdělávacím a kulturním centrem Slezka. Po smrti manžela Hedvika sama vstoupila do tohoto kláštera - aniž složila řeholní sliby - a nadále se věnovala charitativní činnosti ke zmírnění chudoby a utrpení bližních.
17.10. Ignác z Antiochie (+kol. 110)
Ignac z Antiochie Antiochijský biskup, známý díky sedmi dopisům, které se zachovaly do dnešní doby a jsou důležitým pramenem ke studiu života prvotní církve. Jako stařec byl v Antiochii zatčen, odsouzen k smrti a v římském círku předhozen divé zvěři, kde zemřel mučednickou smrtí.
17.10. První bohoslužba a založení starokatolické církevní obce v Pelhřimově (1999)
18.10. Evangelista Lukáš
Lukáš Evangelista Apoštol Pavel o něm hovoří v listě Koloským jako o lékaři. Autor evangelia, které nese jeho jméno a také Skutků apoštolských, které sepsal podle různých pramenů a cestovního deníku.
18.10. Státní uznání Starokatolické církve (1877)
18.10. Založení starokatolické církevní obce ve Varnsdorfu (1877)
19.10. Posvěcení kostela Nanebevstoupení Páně v Desné (1890)
21.10. 29. neděle v mezidobí
28.10. Apoštolové Šimon a Juda
Šimon a Juda Kristovi apoštolové, kteří podle apokryfních zpráv společně kázali evangelium v Persii, kde byli také nakonec umučeni.
28.10. 30. neděle v mezidobíEkumenické kalendárium na měsíc říjen naleznete zde

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!