Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (březen 2007)

4.3. 2. neděle postní
7.3. Perpetuy a Felicity, mučednic (+ 203)
Perpetua a Felicita Kartaginské mučednice. Obě ženy zatčeny roku 203 v Thuburbo Minus poblíž Kartága. Důvodem zatčení bylo překročení zákazu náboženské propagandy, vydaného císařem Septimem Severem, jehož součástí byl i zákaz stát se křesťanem nebo židem. Patricijka Perpetua a otrokyně Felicita byly katechumenky. Obě mučednice se odmítly vzdát své víry, byly proto předhozeny šelmám. Kult Perpetuy a Felicity se rychle šířil v Africe i v ostatním křesťanském světě. Svatý Augustin jim věnoval tři kázání; nad jejich hroby byla postavena bazilika.
11.3. 3. neděle postní
17.3. Patrika, biskupa a misionáře (+ 461 )
Patrik Pocházel z římské vojenské rodiny. Kolem roku 404 přepadli irští piráti statek jeho rodičů na pobřeží Británie a odvlekli mnoho zajatců, mezi nimi i šestnáctiletého Patrika. Prodán sedlákovi, pásl ovce na hoře, kterou tradice ztotožnila s horou Slemish v hrabství Antrim. Po šesti letech utekl a vrátil se k rodičům. Později se vypravil se do Galie, usadil se v Auxerre a tam přijal kněžské svěcení. V Galii se dozvěděl o duchovních potřebách Irska, které ztratilo biskupa. Patrik proto přijal biskupské svěcení a vypravil se s několika druhy na ostrov. V misijní činnosti se snažil spojit nenásilně křesťanství s keltskou kulturou. Již za života požíval obecné úcty a jeho hrob se stal ihned poutním místem. Málo svatých se těší takové popularitě jako Patrik v Irsku; jeho svátek je svátkem všech Irů po celém světě.
18.3. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve (+ 386 )
Cyril Jeruzalémský Narodil se v roce 315 v Jeruzalémě a roku 349 zde přijal biskupský úřad. Vzhledem k neustálým sporům se svými odpůrci ariány strávil 16 let ve vyhnanství. Do posledního exilu v letech 367-78 jej vypověděl ariánský císař Valens. Když se po jeho smrti vrátil Cyril konečně domů, nalezl město propadlé korupci a zlořádům. Zbytek svého života pak věnoval nápravě všech těchto nepravostí. Vedle toho také po celý svůj život psal. Jeho nejznámějším dílem jsou Katecheze, z nichž 19 je určeno čekatelům křtu a vysvětluje se v nich pojem pokání a křtu. Dalších 5 článků je připsáno novokřtěncům a Cyril zde objasňuje svátosti křtu, biřmování a eucharistie. Právě díky svému dílu byl roku 1883 zařazen mezi církevní učitele.
18.3. 4. neděle postní
19.3. Josefa z Nazaretu
Josef z Nazaretu O Josefovi Nazaretském se zmiňuje jenom evangelista Matouš a Lukáš. Evangelia podávají o Josefovi zprávu jako o snoubenci Marie, který, když se dozví o jejím početí, nechce ji vydat hanbě a rozhodne se ji potají propustit. Ve snu se mu však zjeví anděl Páně, který Josefovi vysvětluje Mariino početí jako početí Z Ducha svatého a takto počaté dítě ohlašuje jako Mesiáše. Evangelia pak zmiňují Josefa ještě v rámci příběhů z Ježíšova dětství, poslední evangelní zmínkou je nalezení Ježíše v chrámu. Kult svatého Josefa je poměrně nedávného data; teprve od XV. století se v kázáních o životě a ctnostech Ježíšova pěstouna často mluví.
25.3. 5. neděle postní
25.3. První bohoslužba a založení církevní obce v Šumperku (1899)
26.3. Zvěstování Páně
Zvěstování Páně Připomenutí dne, kdy byl anděl Páně poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že se stane matkou Mesiáše. Na Východě byl tento svátek slaven již kolem roku 550, v západní církvi je slaven zhruba od 7. století.
26.3. Úmrtí prvního kristokatolického (starokatolického) biskupa Švýcarska Eduarda Herzoga (1924)Ekumenické kalendárium na měsíc březen naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!