Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (srpen 2006)

4.8. Znovuotevření a posvěcení chrámu ve Varnsdorfu
6.8. Proměnění Páně
Ikona promeneni Pane Svátek upomíná na událost zachycenou v Písmu (Mt 17,1-9;Mk 9,2-10;Lk 9,28-36;2P 1,17-19). Ježíš před zraky vybraných učedníků zjevuje nebeskou slávu a je opět (stejně jako při křtu v Jordáně, Mk 1,11) Otcem potvrzen ve svém konání.
Svátek byl na Východě slaven již od pátého století, na Západě různě, zhruba od století devátého.
8.8. Dominik, kněz
Dominik Narodil se kolem roku 1170 ve Španělsku. V roce 1215 zakládá řád kazatelů - dominikánů na principech řehole sv. Augustina. Činností řádu má být především kazatelská činnost, boj s herezemi a zvěstování evangelia vlastním příkladem životem v chudobě.
10.8. Vavřinec, jáhen a mučedník
Vavrinec Žil ve třetím století. Jako římský arcijáhen měl na starosti správu majetku církve a jeho využití pro charitativní činnost. V rámci pronásledování křesťanů císařem Valeriánem zemřel v roce 258 mučednickou smrtí.
Legenda praví: římský prefekt, nabídl Vavřinci život výměnou za vydání všeho majetku. Vavřinec mu odpověděl, že souhlasí, ale že mu shromáždění majetku bude tři dny trvat. Po třech dnech předstoupil před prefekta se zástupem chudých a nemocných římanů, které tři dny shromažďoval, se slovy: "Toto je majetek mé církve."
11.8. Klára z Assisi
Klara Narodila se roku 1194 v Assisi. Pocházela ze šlechticé rodiny. Když slyšela kázání sv. Františka, rozhodla se vydat jeho cestou a vytvořila ženské křídlo františkánského řádu (klarisky) s velmi přísnými řádovými pravidly, založenými především na radikální osobní i kolektivní chudobě.
13.8. 19. neděle v mezidobí
14.8. Maxmilián Maria Kolbe, mučedník
Maxmilian Kolbe Narodil se roku 1894 v Polsku. Vstoupil do řádu minoritů a stal se jeho významnou osobou. V roce 1941 byl deportován do koncentračního tábora Osvětim. Zde nabídl svůj život za spoluvězně odsouzeného k smrti hladem. Hladovění přežil 21 dní a nakonec byl zabit jedem.
15.8. Zesnutí Panny Marie
16.8. Štěpán Uherský
Stepan Uhersky Narodil se kolem roku 969. Byl synem maďarského vévody Gejzy. Jeho křesťanství je spojeno se sv. Vítem. Jako vladař se všestranně zasadil za šíření víry v Maďarsku.
20.8. 20. neděle v mezidobí
24.8. Bartoloměj, apoštol
Bartolomej Jako apoštola jej zmiňují synoptikové. Pravděpodobně se ale jedná o učedníka Natanaela, o kterém se zmiňuje Janovo evangelium (21,2). Podle tradice kázal v Malé Asii, Etiopii, Indii a Arménii. Některé prameny zmiňují jím napsané evangelium, dnes nedochované. Zemřel mučednickou smrtí.
27.8. 21. neděle v mezidobí
27.8. První bohoslužba a založení církevní obce v Desné (1883)
28.8. Augustin, biskup a učitel Církve
Augustin Narodil se v roce 354 v Tagaste v Numidii (dnešní severovýchodní Alžírsko). V mládí žil nezřízeným životem, hledal útěchu především ve filosofii, byl členem manichejské sekty. V roce 387 se dal pokřtít. Stal se biskupem v Hippo (396) a měl (a jeho dílo dodnes má) značný vliv na formování teologického myšlení. Zachovalo se velké množství jeho knih, dopisů a kázání (přesto se předpokládá, že se jedná jen o menší část jeho díla). Nejznámější knihy jsou Vyznání, O obci Boží a O Trojici.
29.8. Umučení Jana Křtitele
Salome s hlavou Jana Krtitele O smrti Jana Křtitele pojednávají evangelisté Matouš (14,3-12) a Marek (6,17-29). Památka Janovy smrti byla v Jeruzalémě slavena pravděpodobně už v pátém století, k výročí posvěcení baziliky, kde bylo dle tradice uloženo Janovo tělo.Ekumenické kalendárium na měsíc srpen naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!