Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (listopad 2006)

1.11. Všech svatých
2.11. Památka zesnulých
5.11. 31. neděle v mezidobí
7.11. Willibrord (658-739)
Willibrord Willibrord se narodil v roce 658 v severní Anglii. Jako dítě byl vychován mnichy v klášteře. Stal se benediktínem a knězem. Roku 690 se vydal s několika spolubratry na misii do Fríska. Postavil se tam pod ochranu francké státní moci. V roce 692 si nechal papežem vystavit pověření k tamní misii. Při své druhé cestě do Říma byl roku 695 vysvěcen za arcibiskupa Frísů a obdržel v Římě jméno Clemens, které se však neprosadilo (jinak tomu bylo u Bonifáce, který se anglosasky nazýval původně Winfried). Při své misijní práci měl nejprve veliké úspěchy a mohl postavit kromě jiného i katedrálu v Utrechtu. Organizování této církevní provincie se však prokázalo být velmi obtížné. Na základě obdarování Irmínou, franckou šlechtičnou, mohl v roce 698 založit klášter Echternach v Lucembursku, a to jako svoji misijní základnu. Po následujících neúspěších ve Frízsku pracoval Willibrord též jistou dobu ve Francku a v Duryňsku. Později se znovu ujal frízské misie a rozšířil ji na sever až na ostrov Helgoland a do Dánska. Willibrord zemřel 7.11.793 v Echternachu, kde byl též pochován. Je též patronem utrechtského arcibiskupství.
8.11. Posvěcení kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci n. N. (1902)
11.11. Martin z Tour (kol. 316-397)
Martin_Tours Biskup. Narodil se v Sabarii a vyrůstal v Itálii. Po zjevení ve snu se nechal pokřtít a požádal o propuštění z armády, ve které sloužil jako důstojník. Stal se poustevníkem - knězem a založil řeholní komunitu v Ligugé. Později byl zvolen biskupem a vynikal i jako misionář, kdy jako poutník cestoval po své diecézi. Byl prvním mužem, který nebyl mučedníkem a přesto byl uctíván jako svatý. Zemřel v Candes.
11.11. Přenesení sídla starokatolického biskupství z Varnsdorfu do Prahy (1995)
12.11. 32. neděle v mezidobí
13.11. První starokatolická bohoslužba a založení obce ve Zlíně (1999)
17.11. Alžběta Durynská (1207-1231)
alzbeta_durynska Princezna. Narodila se v Bratislavě a byla dcerou uherského krále Ondřeje II. Spolu s manželem Ludvíkem IV. měli tři děti. Poté, co její muž zahynul při křížové výpravě, se vzdala civilního života a přijala řeholní roucho. Až do své smrti se věnovala péči o nemocné a chudé v Marburgu. Jedna z neuctívanějších světic v Německu.
19.11. Starokatolická filiální obec Brno byla schválena Synodní radou (1907)
19.11. 33. neděle v mezidobí
22.11. Cecílie (+ kol. 230)
cecilie Podle legendy odmítla jako křesťanka obětovat modlám a byla tak odsouzena k zadušení v koupelně svého vlastního domu. Pára a horko ji však nezadusily a tak byl vyslán voják, který jí měl stít. Ani jemu se však poprava zcela nevydařila a Cecílie prý žila ještě tři dny. Od 16. století je patronkou hudebníků.
23.11. Klement Římský (+ kol. 101)
klement Biskup. Příliš informací o Klementovi nemáme. Víme, že byl biskupem v Římě a do dnešní doby se zachovaly jeho dopisy křesťanským obcím. Podle legendy byl umučen na Krymu. Jeho ostatky nalezli Cyril a Metoděj, slovanští věrozvěstové.
25.11. Kateřina Alexandrijská (+ poč. 4. stol.)
katerina_alexandrijska Mučednice. Legenda praví, že byla tak chytrá, že svojí argumentací dokázala vzdorovat padesáti filozofům. Odmítla zapřít víru a provdat se za císaře. Po dlouhém mučení byla nakonec sťata. Pravdou je, že Kateřina se v prvních seznamech mučedníků nenacházela a legenda o její smrti pochází pouze z jednoho pramene kteréhosi řeckého autora.
26.11. Slavnost Krista Krále (Neděle opětného příchodu Páně)
kristus_kral Slaví se vždy na konci církevního roku. "Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec." Křesťanský silvestr!!
28.11. První starokatolická bohoslužba a založení obce v Havlíčkově Brodě (1999)
28.11. První bohoslužba a založení obce v Jihlavě (2003)
30.11. Apoštol Ondřej
ondrej_apostol Rybář, apoštol, bratr apoštola Petra. Podle legendy působil ve Skytii a v Epiru a ve městě Patrasu prý byl ukřižován na kříži ve tvaru X.Ekumenické kalendárium na měsíc listopad naleznete zde

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!