Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (leden 2006)

1.1. Matky Boží Panny Marie
1.1. Úmrtí starokatolického správce biskupství Miloše Čecha (1922)
2.1. Bazil Veliký a Řehoř Naziánský (+ 379; + 390)
Bazil Bazil Veliký se narodil kolem roku 330 v Caesariji v Kappadociii. Biskup a církevní učitel. Bývá považován za otce východního mnišství, přestože nikdy nevytvořil řeholní pravidla. Zachovalo se množství jeho spisů a kázání, které svědčí o jeho celoživotní touze předávat světu pravdivé svědectví pro Krista.
Řehoř Naziánský se narodil roku 329 v Arianze. Biskup a církevní učitel. Spolu s Bazilem a dvěma dalšími vrstevníky patří k církevním učitelům východní církve. Patřil k nejlepším řečníkům své doby, avšak na biskupský úřad se příliš nehodil. Biskupem byl pouhých pár týdnů a poté se do konce života stáhl do ústraní poblíž svého rodiště.
6.1. Zjevení Páně - Tři králové
Tři králové Tři králové ... jedna velká záhada a také legenda. Podle matoušova evangelia navštívili v Betlémě Ježíše mudrci. Kolik jich bylo nevíme, ale ve středověku vznikla legenda, že to byli králové - lidé tomuto pojmu více rozuměli - a jejich počet kolísal mezi dvěma a dvanácti. Později se jejich počet ustálil na třech podle počtu darů (zlato, kadidlo a myrha).
Jejich jména jsou nám také záhadou. Pojmenování Caspar, Melichar a Baltazar se objevila v 8. století a všeobecně se rozšířila až ve 12. století. Nápis psaný posvěcenou křídou na dveřích domovů má také více výkladů: Buď jsou to počáteční písmena našich králů, nebo jde o zkratku "Christus mansionem benedicat" = "Kristus nechť požehná tento příbytek".
7.1. Úmrtí starokatolického biskupa Augustina Podoláka (1991)
8.1. Křtu Páně
10.1. Úmrtí Johanna Josepha Ingaze von Döllingera,
duchovního otce starokatolického hnutí (1890)
13.1. Hilarius z Poitiers(+ 367)
Hilarius Narodil se v Poitiers kolem roku 315. V 35 letech, ještě za života manželky, byl zvolen biskupem ve svém rodném městě. Prakticky celý život bojoval pro herezím v církvi (tehdy to byl arianizmus). Zachovalo se po něm rozsáhlé teologické dílo.
15.1. Svatba v Káně Galilejské
17.1. Antonín (+ 356)
Antonín Narodil se poblíž Memfidy kolem roku 251. Bývá považován za zakladatele klášterního života, poněvadž kolem sebe shromažďoval poustevníky, které také sám vedl. Náplní jeho poustevnického života byla modlitba, studium a tělesná práce. Kolem roku 312 však po dlouhých fyzických a duchovních pokušeních odešel do ústraní a usídlil se v jeskyni, ve které setrval až do své smrti.
20.1. Fabián a Šebestián (+ 3 stol.)
Šebestián Fabián: římský biskup a církevní organizátor tohoto města. Jedna z první obětí Deciova pronásledování křesťanů.
Šebestián: mučedník pohřbený v Římě. Podle legendy byl důstojníkem císařské gardy, avšak po prozrazení své křesťanské orientace byl odsouzen k smrti a vydán jako terč lučištníkům.
21.1. Anežka Římská (+ 3. stol.)
Anežka Římská Narodila se kolem roku 304. Jedna z nejznámnějších mučednic, přesto však toho o ní víme zoufale málo. Pravděpodobně se odmítla vdát a zasvětila své panenství Bohu. Při pronásledování křesťanů sama odešla z domova a vydala se na mučení. Poprava pak byla provedena probodnutím hrdla - tehdy obvyklým způsobem popravy. Pochována je snad v Římě, což potvrzují i někteří archeologové.
22.1. 3. neděle v mezidobí
25.1. Obrácení apoštola Pavla
Obrácení Pavla ... aneb jak se ze superpravověrného Žida stane nejaktivnější křesťan celých církevních dějin (viz Sk 9,1-22; 22,3-16).
26.1. Timoteje a Tita
Titus Timotej: informací příliš mnoho nemáme. Apoštol Pavel ho přivedl ke křesťanství a Timotej se pak o něj staral na jeho cestách. Později byl ustanoven biskupem v Efezu a dle legendy byl kolem roku 97 ukamenován.
Titus: další z žáků apoštola Pavla. Stejně jako Timotej ho Titus doprovázel na misijních cestách. Nakonec byl Pavlem ustanoven biskupem na Krétě a je uctíván jako první biskup města Gortyny.
29.1. 4. neděle v mezidobíEkumenické kalendárium na měsíc leden naleznete zde

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!