Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (květen 2006)

1.5. Filipa a Jakuba, apoštolů
Filip a Jakub Filip pocházel z Betsaidy a byl povolán stát se apoštolem. Podle legendy kázal evangelium ve Frýgii a zemřel v Hierapoli, kde jsou pravděpodobně uloženy jeho ostatky. Jakub Menší je počítán mezi dvanáct apoštolů a někdy bývá taktéž ztotožňován s Ježíšovým bratrem. Dle vyprávění z konce 1. století zemřel Jakub mučednickou smrtí, poté co hlásal víru v Krista v Jeruzalémě.
2.5. Athanasia, biskupa a učitele
Athanasius Narodil se kolem r. 296 v Alexadrii a tamtéž také v r. 373 zemřel. Jako jáhen svého biskupa se zůčastnil prvního Nicejského koncilu, kde bylo odsouzeno ariánství. R. 328 byl zvole alexandrijským biskupem a svůj úřad vykonával 46 let, přičemž 17 z nich strávil ve vyhnanství, protože se stavěl proti ariánství, které mělo podporu některých císařů. Mezi jeho nejznámnější díla patří Život sv. Antonína, jeho komentáře k Písmu, především k žalmům. Bývá mu připisováno tzv. Athanasiovo vyznání víry.
7.5. 4. neděle velikonoční
11.5. První bohoslužba a založení obce v Pacově (1997)
12.5. Achillea, Nerea a Pankráce, mučedníků
Pankrác Postavy zahalené legendami. Nereus a Achilleus prý byli římskými vojáky, kteří se stali křesťany a odmítli dále sloužit v armádě. O Pankrácovi toho víme ještě méně. Byl to římský mučedník a je pohřben na Via Aurelia. Podle legendy byl umučen ve 14 letech.
14.5. 5. neděle velikonoční
21.5. 6. neděle velikonoční
24.5. Vincence z Lerina
Vincenc Lerinský Presbyter, mnich v klášteře Lérins a velký teologický protivník Augustina z Hippo. Nejznámnější je jeho věta o principu katolicity, která by měla platit jako charakteristika a znak pravověrnosti všech světových náboženství: "Držíme se toho, v co vždy a všude všichni věřili. To je opravdu a skutečně katolické." Nepsaný patron starokatolického hnutí.
25.5. Nanebevstoupení Páně
27.5. Augustina z Canterbury, biskupa a misionáře
Augustin z Canterbury Augustin vedl r. 596 skupinu 40 mnichů, aby hlásali evangelium pohanským angličanům. Byli příznivě přijati a král Ethelbert se brzy nechal pokřtít spolu se svými poddanými. Později byl Augustin vysvěcen na biskupa Anglie a zřídil své sídlo v Canterbury. Byl pokládán za velmi horlivého a svědomitého misionáře, ale i přes svoji popularitu nebyl nikdy uznán za arcibiskupa. Zemřel kolem r. 605 v Canterbury.
28.5. 7. neděle velikonoční
29.5. Zdislavy z Lemberka
Zdislava Narodila se kolem r. 1220 a stala se manželkou Havla z Lemberka. Vedle hmotné podpory staveb dominikánských klášterů v Jablonném a Turnově, proslula dobročinností k chudině a péčí o své vlastní děti. Zemřela na počátku r. 1252 a je pochována v klášterním kostele v Jablonném v Podještědí.
30.5. Jany z Arku
Jana z Arku Hrdinka stoleté války mezi Anglií a Francií, nar. r. 1412 ve vesnici Domrémy. Již od dětství se projevovala velkou zbožností, v 16 letech byla oslovena Bohem, aby zachránila Francii před Angličany, která se v té době potácela na pokraji zkázy. Díky jejímu úsilí nastal obrat ve válce a na angličanech byla dobyta část obsazeného území. Zradou byla vydána do rukou Angličanů, kteří ji 30.5.1431 upálili za kacířství na náměstí v Rouenu. Ještě za vlády Karla VII. byl proces prohlášen za omyl, r. 1920 byla svatořečena.
31.5. Navštívení Alžběty P. MariíEkumenické kalendárium na měsíc květen naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!