Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (červenec 2006)

2.7. 13. neděle v mezidobí
3.7. Tomáš, apoštol
Tomáš Po ukřižování Krista působil jako misionář. Došel až do Persie a Indie. Podle legendy se také setkal s Třemi králi, pokřtil je a jmenoval biskupy. V roce 72 byl při misijní cestě zákeřně proboden pohanem. Pravděpodobně u dnešního Malaipuru v Indii, tam je dodnes takzvaná "Velká Tomášova hora" na níž byl postaven kostel ke cti svatého Tomáše.
4.7. Prokop, sázavský opat
Prokop Svatý Prokop se narodil kolem roku 980 v Chotouni u Kouřimi. Po vysvěcení na kněze se usadil v jeskyni u řeky Sázavy, později si postavil chýši, vymýtil les a na jeho místě začal s pěstováním obilí. Kolem roku 1030 si ho kníže Oldřich vyvolil za svého zpovědníka a rádce. V roce 1032 založil klášter slovanské liturgie a zemřel roku 1053. Stal se prvním českým světcem, kterého Řím oficiálně uznal.
5.7. Cyril a Metoděj
Cyril a Metoděj Bratři ze Soluně, kteří přišli na pozvání knížete Rostislava na Velkou Moravu (863). Pro potřeby slavení bohoslužeb v řeči lidu vytvořili staroslověnštinu, do které přeložili bohoslužebné knihy a Bibli. Po smrti Cyrila (869) byl Metoděj papežem Hadriánem II. jmenován arcibiskupem pro území Velké Moravy a Panonie. Pokračoval v díle, které se svým bratrem započal a pokřtil českého knížete Bořivoje. Zemřel 6.4. 885 a byl pohřben na velkomoravském Velehradě.
6.7. Jan Hus a Jeroným Pražský
Hus Mistr Jan Hus, církevní reformátor a rektor pražské univerzity. Za svoji kritiku církve a byl na církevním koncilu v Kostnici v r. 1415 upálen. 0 rok později (30.5.1416) byl za obhajobu J. Husa, opět v Kostnici, upálen Jeroným Pražský, mistr svobodných umění.
9.7. 14. neděle v mezidobí
11.7. Benedikta, opata
Benedikt Benedikt pocházel z italské Nursie, narodil koncem 5. století. V rodné Itálie založil klášter na Monte Cassino a pro spolubratry sepsal Řeholi, sedmdesát tři kapitoly základních pravidel života v klášteře. Řehole Benediktova vhodně adaptovala starší monastickou tradici Východu i Západu, vynikala v neklidném 6. století (stěhování národů) svou umírněností, důrazem na zachovávání stálosti místa a vyváženou kombinací kontemplativního a aktivního života. Za císaře Karla Velikého byla přijata jako vzorová klášterní ústava v celé říši.
13.7. Markéta z Antiochie, mučednice
Markéta Údajně byla dcerou pohanského kněze, která vyznávala křesťanství. Kvůli vyznání ji otec zavrhl a svatá Markéta byla nucena odejít do hor, kde se živila pasením dobytka. Její nápadník, kterého odmítla, ji udal jako křesťanku. Za to byla mučena, rány se jí ale vždy zacelily. Někdy kolem roku 275 n.l. byla sťata mečem.
16.7. 15. neděle v mezidobí
22.7. Marie z Magdaly
Magdaléna Marie byla jmenována jako první mezi ženami, které doprovázely Ježíše a sloužily mu. Podle Lukášova evangelia ji Ježíš vyléčil z posedlosti. Po umučení Krista byla první mezi ženami, které spěchaly ke hrobu s vonnými mastmi. Magdaléna byla také první, které se vzkříšený Pán zjevil a v tradici církve byla nazvána apoštolkou.
23.7. 16. neděle v mezidobí
25.7. Jakub, apoštol
Jakub Patřil k užšímu kruhu Ježíšových učedníků a byl také první apoštolem, který byl pro svou víru roku 44. n.l. na rozkaz krále Heroda Agrippy zabit. Údajným místem jeho posledního odpočinku je španělské Santiago de Compostela, které je jedním z největších poutních míst v západní Evropě.
27.7. Gorazd a jeho učedníci
Gorazd Žák Metoděje, který ho ustanovil svým nástupcem v biskupství velkomoravském. Po Metodějově smrti byl však se svými dalšími učedníky (Kliment, Angelár, Naum a Sáva) ze země vyhnán a uchýlil se na Balkán.
30.7. 17. neděle v mezidobíEkumenické kalendárium na měsíc červenec naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!