Christos
Starokatolická farní obec Brno

Církevní kalendář (březen 2006)

1.3. Popeleční středa
Popelec Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, jako již u starozákonních proroků, nemíří především na vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu.
5.3. 1. neděle postní
7.3. Perpetuy a Felicity, mučednic (+ 203)
Perpetua a Felicita Kartaginské mučednice. Obě ženy zatčeny roku 203 v Thuburbo Minus poblíž Kartága. Důvodem zatčení bylo překročení zákazu náboženské propagandy, vydaného císařem Septimem Severem, jehož součástí byl i zákaz stát se křesťanem nebo židem. Patricijka Perpetua a otrokyně Felicita byly katechumenky. Obě mučednice se odmítly vzdát své víry, byly proto předhozeny šelmám. Kult Perpetuy a Felicity se rychle šířil v Africe i v ostatním křesťanském světě. Svatý Augustin jim věnoval tři kázání; nad jejich hroby byla postavena bazilika.
12.3. 2. neděle postní
17.3. Patrika, biskupa a misionáře (+ 461 )
Patrik Pocházel z římské vojenské rodiny. Kolem roku 404 přepadli irští piráti statek jeho rodičů na pobřeží Británie a odvlekli mnoho zajatců, mezi nimi i šestnáctiletého Patrika. Prodán sedlákovi, pásl ovce na hoře, kterou tradice ztotožnila s horou Slemish v hrabství Antrim. Po šesti letech utekl a vrátil se k rodičům. Později se vypravil se do Galie, usadil se v Auxerre a tam přijal kněžské svěcení. V Galii se dozvěděl o duchovních potřebách Irska, které ztratilo biskupa. Patrik proto přijal biskupské svěcení a vypravil se s několika druhy na ostrov. V misijní činnosti se snažil spojit nenásilně křesťanství s keltskou kulturou. Již za života požíval obecné úcty a jeho hrob se stal ihned poutním místem. Málo svatých se těší takové popularitě jako Patrik v Irsku; jeho svátek je svátkem všech Irů po celém světě.
18.3. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve (+ 386 )
Cyril Jeruzalémský Narodil se v roce 315 v Jeruzalémě a roku 349 zde přijal biskupský úřad. Vzhledem k neustálým sporům se svými odpůrci ariány strávil 16 let ve vyhnanství. Do posledního exilu v letech 367-78 jej vypověděl ariánský císař Valens. Když se po jeho smrti vrátil Cyril konečně domů, nalezl město propadlé korupci a zlořádům. Zbytek svého života pak věnoval nápravě všech těchto nepravostí. Vedle toho také po celý svůj život psal. Jeho nejznámějším dílem jsou Katecheze, z nichž 19 je určeno čekatelům křtu a vysvětluje se v nich pojem pokání a křtu. Dalších 5 článků je připsáno novokřtěncům a Cyril zde objasňuje svátosti křtu, biřmování a eucharistie. Právě díky svému dílu byl roku 1883 zařazen mezi církevní učitele.
19.3. 3. neděle postní
20.3. Josefa z Nazaretu
Josef z Nazaretu O Josefovi Nazaretském se zmiňuje jenom evangelista Matouš a Lukáš. Evangelia podávají o Josefovi zprávu jako o snoubenci Marie, který, když se dozví o jejím početí, nechce ji vydat hanbě a rozhodne se ji potají propustit. Ve snu se mu však zjeví anděl Páně, který Josefovi vysvětluje Mariino početí jako početí Z Ducha svatého a takto počaté dítě ohlašuje jako Mesiáše. Evangelia pak zmiňují Josefa ještě v rámci příběhů z Ježíšova dětství, poslední evangelní zmínkou je nalezení Ježíše v chrámu. Kult svatého Josefa je poměrně nedávného data; teprve od XV. století se v kázáních o životě a ctnostech Ježíšova pěstouna často mluví.
25.3. První bohoslužba a založení církevní obce v Šumperku (1899)
25.3. Zvěstování Páně
Zvěstování Páně Připomenutí dne, kdy byl anděl Páně poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že se stane matkou Mesiáše. Na Východě byl tento svátek slaven již kolem roku 550, v západní církvi je slaven zhruba od 7. století.
26.3. Úmrtí prvního kristokatolického (starokatolického) biskupa Švýcarska Eduarda Herzoga (1924)
26.3. 4. neděle postníEkumenické kalendárium na měsíc březen naleznete zde.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!