Christos
Starokatolická farní obec Brno

7. neděle v mezidobí

Cyklus C

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení z První knihy Mojžíšovy:

Josef řekl svým bratrům: "Já jsem Josef. Můj otec vskutku ještě žije?" Bratři mu však nemohli odpovědět; tak se ho zhrozili. Josef je proto vyzval: "Při-stupte ke mně." Když přistoupili, řekl jim: "Já jsem váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta. Avšak netrapte se teď a nevyčítejte si, že jste mě sem prodali, neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. V zemi trvá po dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žeň. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi a aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození. A tak jste mě sem neposlali vy, ale Bůh. On mě učinil otcem faraónovým, pánem celého jeho domu a vladařem v celé egyptské zemi. Pu-tujte rychle k otci a řekněte mu: "Toto praví tvůj syn Josef: Bůh mě učinil pá-nem celého Egypta. Nerozpakuj se a sestup ke mně. Budeš bydlit v zemi Gošenu, a tak mi budeš nablízku i se svými syny a vnuky, s bravem a skotem i se vším, co je tvé. Postarám se tam o tebe, neboť bude ještě pět let hladu, abys neměl nouzi ani ty ani tvůj dům ani nic z toho, co je tvé." Vidíte na vlastní oči, i můj bratr Benjamín to vidí, že jsem to já sám, kdo s vámi mluví. Povězte otci, jakou vážnost mám v Egyptě, a vše, co jste viděli. Pospěšte si a přiveďte ho sem." Padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a rozplakal se a Benjamín plakal na jeho šíji. Políbil také všechny bratry, sklonil se k nim a plakal. Teprve po-tom se bratři rozhovořili.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Gn 45,3-15)

ŽALM

Antifona: Hospodin je spása + spravedlivých.

Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, + nezáviď těm, kdo jednají podle.
Uvadají rychle jako tráva, + jak zelené býlí zvadnou.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Doufej v Hospodina, + konej dobro,
v zemi přebývej + a zachovávej věrnost.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Hledej blaho v Hospodinu, + dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu, + doufej v něho, on sám bude jednat.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Dá, že tvoje spravedlnost + zazáří jak světlo,
jako polední jas zazáří + tvoje právo.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Ztiš se před Hospodinem + a čekej na něj.
Nevzrušuj se kvůli tomu, + kdo jde úspěšně svou cestou,
nevzrušuj se nad tím, + kdo strojí pikle.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Odlož hněv + a zanech rozhořčení,
nevzrušuj se, + ať se nedopustíš zlého.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Neboť zlovolníci + budou vymýceni,
ale kdo naději skládá v Hospodina, + obdrží zemi.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Ještě maličko + a bude po svévolníkovi,
všimneš-li si jeho místa, + bude prázdné.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Ale pokorní + obdrží zemi
a bude je blažit + dokonalý pokoj.

Hospodin je spása + spravedlivých.

Hospodin je spása spravedlivých, + záštitou v čas soužení jim bývá.
Hospodin jim pomáhá + a vyváznout jim dává, zachrání je, + protože se k němu utíkají.

Hospodin je spása + spravedlivých.

(Ž 37, 1-2.3.4-5.6.7.8.9.10.11.39-40)

2.ČTENÍ

Čtení z druhého listu apoštola Pavla křesťanské obci v Korintu:

Sestry a bratři,
Někdo snad řekne: "Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?" Jaká pošetilost! To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaséváš, není tělo, které vzejde, nýbrž holé zrno, ať už pšenice nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo. Tak je to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. Jak je psáno: 'První člověk Adam se stal duší živou' - poslední Adam je však Duchem oživujícím. Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích. A jako jsme nesli po dobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(1K 15,35-38.42-50)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Ježíš řekl svým učedníkům: "Vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a bude-li ti brát plášť, nech mu i košili! Každému, kdo tě prosí, dávej, a co ti někdo vezme, nepožaduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kdo vám dobře činí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele; čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná: budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděč-ným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuš-těno. Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám."

Slyšeli jsme slovo Boží.

(L 6,27-38)

Nepratele

Modlitby

Vstupní modlitba

Otče slitování a Bože veškeré útěchy!
Ochraňuj nás od tvrdosti srdcí a od samolibosti. Pomáhej nám odpouštět bezpráví a navzájem se přijímat v duchu smíření, tak jako Ty přijímáš nás skrze svého Syna Ježíše Krista, který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí navěky.

nebo (k výběru):

Milosrdný Bože,
mluvil jsi k nám skrze svého Syna. Dej, ať o jeho slovech přemýšlíme a vpustíme je do svých srdcí, abychom mluvili a jednali tak, jak nám to přikázal. Prosíme Tě o to skrze něho, Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho bratra, který s Tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Modlitba nad dary

Bože, náš Otče,
shromáždili jsme se kolem stolu Tvého Syna. Dej, ať v tomto svatém pokrmu poznáme to, co pro nás připravuješ až se naplní čas, a přijmi nás do svého věčného příbytku skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

Dobrý Bože,
slavili jsme spolu hostinu Tvého Syna a připomínali si jeho smrt a vzkříšení. Mocí tohoto pokrmu nás posiluj, abychom usilovali o Tvou slávu a dobro lidstva, dokud svůj život nezavršíme ve Tvé lásce, skrze Krista, našeho Pána.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!