Christos
Starokatolická farní obec Brno

6. neděle v mezidobí

Cyklus C

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení z knihy proroka Jeremjáše:

Toto praví Hospodin: "Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bu-de jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepře-stává nést plody." "Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospo-din zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, pod-le ovoce jeho skutků."

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Jr 17,5-10)

ŽALM

Antifona:Blaze každému, + kdo kráčí po Božích cestách.

Blaze muži, + který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě
hříšných, + který nesedává s posměvači,
nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, + nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

Blaze každému, + kdo kráčí po Božích cestách.

Je jako strom zasazený u tekoucí vody, + který dává své ovoce v pravý čas,
jemuž listí neuvadá. + Vše, co podnikne, se zdaří.

Blaze každému, + kdo kráčí po Božích cestách.

Se svévolníky je tomu jinak: + jsou jak plevy hnané větrem.
Na soudu svévolní neobstojí, + ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
Hospodin zná cestu spravedlivých, + ale cesta svévolníků vede do záhuby.

Blaze každému, + kdo kráčí po Božích cestách.

(Ž 1,1-2.3.4-6)

2.ČTENÍ

Čtení z Prvního listu apoštola Pavla křesťanské obci v Korintě:

Bratři a sestry,
když se zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kris-tus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubo-žejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(1K 15,12-20)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Když si Ježíš vyvolil dvanáct učedníků, sestoupil s nimi dolů z hory a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i sidonského; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávi-dět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stej-ně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(L 6,17-26)

Blahoslavenství

Modlitby

Vstupní modlitba

Otče veškeré útěchy,
tvůj Syn uzdravoval nemocné a dával jejich životu nový smysl. Pohleď ve svém slitování na všechny trpící na tomto světě, vysvoboď je ze samoty a trpkosti a daruj jim spásu a život. Prosíme tě o to skrze Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.

nebo (k výběru):

Bože,
ty miluješ všechno, co jsi stvořil, a je pro tebe radostí být blízko lidem. Dej nám připravená a čistá srdce, která se otvírají pro tebe a tvou blízkost. Prosíme tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Modlitba nad dary

Bože, náš Otče,
kdykoli slavíme památku Kristovy oběti, uskutečňuje se v nás dílo vykoupení. Dej, ať plníme příkaz tvého Syna správným způsobem skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

Bože,
posilnil jsi nás chlebem života a kalichem spásy. V síle těchto pokrmů můžeme překonat všední dny a žít v naději, že naše budoucnost bude naplněna u tebe. Veď nás tam skrze Krista, našeho Pána.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!