Christos
Starokatolická farní obec Brno

5. neděle v mezidobí

Cyklus C

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení z knihy proroka Izajáše:

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafo-vé: každý z nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrý-val nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy." Od hlasu volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem: "Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spat-řil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů." Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: "Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmí-řen." Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" Odpověděl: "Jdi a řekni tomuto lidu: "Poslouchejte a poslouchejte, nic nepo-chopíte, dívejte se, dívejte, nic nepoznáte." Srdce toho lidu obal tukem, za-cpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepo-chopil, neobrátil se a nebyl uzdraven." Tu jsem řekl: "Dlouho ještě, Panovní-ku?" On odpověděl: "Dokud nezpustnou města a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a role se nepromění v spoušť." Hospodin odvede ty lidi daleko a v zemi bude mnoho míst opuštěno. Zůstane-li v ní jen desetina, i ta bude zajata a přijde vniveč jako posvátný strom, jako dub, po jehož skácení zbude jen pahýl. Tento pahýl bude símě svaté.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Iz 6,1-13)

ŽALM

Antifona:Neopouštěj, Pane, + dílo vlastních rukou.

Celým svým srdcem + vzdávám ti chválu,
přímo před bohy ti zpívám žalmy, + klaním se ti před tvým svatým chrámem.

Neopouštěj, Pane, + dílo vlastních rukou.

Tvému jménu vzdávám chválu + za tvé milosrdenství a za tvou věrnost;
Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, + dodal jsi mé duši sílu.

Neopouštěj, Pane, + dílo vlastních rukou.

Všichni králové země ti vzdají chválu, + až uslyší, co jsi vyřkl.
Budou zpívat o Hospodinových cestách, + neboť sláva Hospodinova je velká.

Neopouštěj, Pane, + dílo vlastních rukou.

Hospodin je vyvýšený, + ale hledí na poníženého, zdálky pozná + domýšlivce.

Neopouštěj, Pane, + dílo vlastních rukou.

I když jsem v soužení, + ty mi zachováš život,
vztáhneš ruku proti hněvu mých nepřátel + a tvá pravice mě spasí.

Neopouštěj, Pane, + dílo vlastních rukou.

Hospodin za mě dokončí zápas. + Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné,
neopouštěj + dílo vlastních rukou!

Neopouštěj, Pane, + dílo vlastních rukou.

(Ž 138, 1-2a.2bc-3.4-5.6.7.8/8c)

2.ČTENÍ

Čtení z Prvního listu apoštola Pavla křesťanské obci v Korintě:

Bratři a sestry,
Chci vám připomenout, bratři a sestry, evangelium, které jsem vám zvěsto-val, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž dochází-te spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neu-věřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nej-menší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásle-doval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni - tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(1K 15,1-11)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něj tlačili, aby slyšeli Bo-ží slovo; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odra-zil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovu!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechy-tili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěly. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný." Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, po-jal úžas nad tím lovem ryb; stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(L 5,1-11)

rybáři

Modlitby

Vstupní modlitba

Veliký Bože,
prameni a oporo našeho života. Pomoz nám, abychom důvěřovali Tvému slovu a Tvému příslibu, neboť Ty jediný jsi naší nadějí a bezpečím. Prosíme Tě o to skrze Krista, našeho Pána, který v jednotě Ducha svatého s Tebou žije a působí na věky věků.

nebo (k výběru):

Bože,
Ty miluješ všechno, co jsi stvořil, a je pro Tebe radostí být blízko lidem. Dej nám připravená a čistá srdce, která se otvírají pro Tebe a Tvou blízkost. Prosíme Tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista, Tvého Syna a našeho bratra, který s Tebou a s Duchem svatým žije a působí na věky věků.

Modlitba nad dary

Bože, náš Otče,
kdykoli slavíme památku Kristovy oběti, uskutečňuje se v nás dílo vykoupení. Dej, ať poslušně a s radostí plníme příkaz Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

Bože,
posilnil jsi nás chlebem života a kalichem spásy. V síle těchto darů můžeme překonat všední dny a žít v naději, že naše budoucnost bude naplněna u Tebe. Veď nás tam skrze Krista, našeho Pána.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!