Christos
Starokatolická farní obec Brno

4. neděle v mezidobí

Cyklus B

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení z páté knihy Mojžíšovy:

Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka jako jsem já. Jeho budete poslouchat, zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: "Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel." Hospodin mi řekl: "Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. Kdo by má slova, která on bude mluvit mým jménem, neposlouchal, toho já sám budu volat k odpovědnosti. Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře."

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Dt 18, 15-20)

ŽALM

Antifona: Chválu vzdávám Hospodinu + celým srdcem

Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, + v kruhu přímých, v shromáždění.
Činy Hospodinovy jsou velké, + vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.

Chválu vzdávám Hospodinu + celým srdcem

Velebné a důstojné je jeho dílo, + jeho spravedlnost trvá navždy.
On zajistil památku svým divům; + Hospodin je milostivý, plný slitování.

Chválu vzdávám Hospodinu + celým srdcem

Dal potravu těm, kdo se ho bojí, + navěky je pamětliv své smlouvy.
Svému lidu ohlásil své mocné činy, + že mu dá dědictví pronárodů.

Chválu vzdávám Hospodinu + celým srdcem

Činy jeho rukou jsou pravda a právo, + všechna jeho ustanovení jsou věrná,
spolehlivá navěky a navždy, + pravdou a přímostí vytvořená.

Chválu vzdávám Hospodinu + celým srdcem

Seslal svému lidu vykoupení, + ustanovil navěky svou smlouvu;
svaté, bázeň budící + je jeho jméno.

Chválu vzdávám Hospodinu + celým srdcem

Počátek moudrosti je bát se Hospodina; + velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.
Jeho chvála + trvá navždy!

(Ž 111, 1-2.3-4.5-6.7-8.9.10/1a)

2.ČTENÍ

Čtení z prvního listu apoštola Pavla křesťanské obci v Korintu:

Bratři a sestry,
pokud jde o maso obětované modlám, víme, že 'všichni máme poznání'. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už plně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. I když jsou tak zvaní bohové na nebi či na zemi - jakože je mnoho takových bohů a pánů - my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. Ale všichni nemají toto poznání. Někteří jsou až podnes tak zvyklí na modly, že jedí toto maso jako oběti modlám; jejich svědomí je nejisté, a proto je poskvrněno. Pokrm nás Bohu nepřiblíží; nejíme-li obětované maso, nic neztrácíme, jíme-li, nic nezískáme. Dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám? Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby - bratr, pro kterého Kristus zemřel! Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto: je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(1K 8, 1-13)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Marka:

Když přišli do Kafarnaum, Ježíš hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: "Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží." Ale Ježíš mu pohrozil: "Umlkni a vyjdi z něho!" Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: "Co to je? Nové učení plné moci - i nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho." A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Mk 1, 21-28)

Ježíš v synagoze

Modlitby

Vstupní modlitba

Bože a Otče Ježíše Krista,
dal jsi svému Synu plnou moc zvěstovat slova věčného života. Otevři naše uši a naše srdce, abychom přijali tvé poselství a podle něho žili skrze něho, tvého Syna a našeho bratra, který s tebou a Duchem svatým žije v našem středu nyní a navěky.

nebo (k výběru):

Veliký Bože,
stvořil jsi nás k svému obrazu. Dej, ať se k tobě obracíme celým srdcem a milujeme své bližní tak, jak nám to ukázal tvůj Syn, Ježíš Kristus, který v jednotě s Duchem svatým s tebou žije a působí na věky věků.

Modlitba nad dary

Dobrotivý Bože,
stvořil jsi chléb a víno, abychom z těchto tvých darů čerpali obživu a radost. Dej nám u tohoto stolu sílu, abychom našli pokoj a pravý život, který jsi přislíbil skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

Bože, náš Otče,
nasytil jsi nás pokrmem, který můžeš dávat pouze ty. Dej, ať z něj žijeme a radujeme se z tvé dobroty a milosrdenství, aby z našich myšlenek, slov i činů zářila radost a dobrota. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!