Christos
Starokatolická farní obec Brno

1. neděle postní

Cyklus C

Biblická čtení (Lekcionář)

1.ČTENÍ

Čtení z první knihy Mojžíšovy:

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví, a obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin, tvůj Bůh, aby tam přebývalo jeho jméno. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech, a řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu, tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá." Kněz vezme koš z tvé ruky a postaví jej před oltář Hospodina, tvého Boha. Ty pak promluvíš před Hospodinem, svým Bohem, takto: "Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova, sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobýval jako host. Tam se stal velikým, zdatným a početným národem. Ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás zotročovali. Tu jsme úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a vztaženou paží, za veliké hrůzy, se znameními a zázraky, a přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Nyní tedy, hle, přinesl jsem prvotiny z plodů role, kterou jsi mi dal, Hospodine." A postavíš koš před Hospodina, svého Boha, a pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu, ty i lévijec i bezdomovec, který bude mezi vámi.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Dt 26,1-11)

ŽALM

Antifona:V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, + přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, + má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

Vysvobodí tě z osidla lovce, + ze zhoubného moru.
Přikryje tě svými perutěmi, + pod jeho křídly máš útočiště;
pavézou a krytem + je ti jeho věrnost.

V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

Nelekej se hrůzy noci + ani šípu, který létá ve dne,
moru, jenž se plíží temnotami, + nákazy, jež šíří zhoubu za poledne.

V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

Byť jich po tvém boku padlo tisíc, + byť i deset tisíc tobě po pravici,
tebe nestihne + nic takového.
Na vlastní oči to spatříš, + uzříš odplatu, jež stihne svévolníky.

V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

Máš-li útočiště v Hospodinu, + u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, + pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

On svým andělům vydal o tobě příkaz, + aby tě chránili na všech tvých ces-tách.
Na rukou tě budou nosit, + aby sis o kámen nohu neporanil;
po lvu a po zmiji šlapat budeš, + pošlapeš lvíče i draka.

V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

Dám mu vyváznout, + neboť je mi oddán,
budu jeho hradem, + on zná moje jméno.

V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

Až mě bude volat, odpovím mu, + v soužení s ním budu,
ubráním ho, + obdařím ho slávou,
dlouhých let dopřeji mu do sytosti, + ukáži mu svoji spásu.

V tebe doufám, Hospodine, + tys mé útočiště.

(Ž 91, 1-2.3-4.5-6.7-8.9-10.11-13.14.15-16)

2.ČTENÍ

Čtení z listu apoštola Pavla křesťanské obci v Římě:

Bratři a sestry! Co praví Písmo? 'Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci'; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť Písmo praví: 'Kdo v něho věří, nebude zahanben.' Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají, neboť 'každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen'.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(Ř 10,8-13)

EVANGELIUM

Slova svatého evangelia podle Lukáše:

Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl , a když se skončily, vyhladověl. Ďábel mu řekl: "Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb." Ježíš mu řekl: "Je psáno: Člověk nebude živ jenom chlebem [,ale každým slovem Božím]." Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat." Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, vrhni se odtud dolů; vždyť je psáno 'andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili' a 'na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen'." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého." Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.

Slyšeli jsme slovo Boží.

(L 4,1-13)

Ježíš na poušti

Modlitby

Vstupní modlitba

Pane, Ježíši Kriste,
Ty jsi se modlil a postil čtyřicet dní na poušti a překonal jsi pokušení. Prosíme Tě: buď s námi, když jsme slabí a sešli nám svého Ducha, abychom poznali a překonali, co nás od Tebe odděluje, Ty, který s Otcem a ve společenství Ducha svatého, jsi s námi po všechny dny a na věky věků.

Modlitba nad dary

Děkujeme ti, náš Bože,
za všechno, co nám svěřuješ. Požehnej tyto dary a silou svého Ducha nám pomáhej sloužit našim sestrám a bratrům skrze Krista, našeho Pána.

Modlitba po přijímání

Bože a Otče našeho Pána, Ježíše Krista,
ve svém Synu jsi nám daroval chléb, který dává světu život. Děkujeme ti za to a prosíme tě: Vyžeň z našeho života egoismus a nelásku a svou láskou nás veď k věčné spáse v Kristu, našem Pánu.

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!