Christos
Starokatolická farní obec Brno

Farnost Brno v datech (1900 - 1944)


1900
 • Český starokatolický duchovní Dr. František Iška konal pro Čechy v Brně přednášku o starokatolickém hnutí, která byla zakončena bohoslužbou
1901
 • 9.9.1901 se konala první německá starokatolická bohoslužba a přednáška, které byly uskutečněny farářem Ferkem a panem Zdenekem. Starokatoličtí sympatizanti z Brna se hlásí k varnsdorfské starokatolické obci
1907
 • 21.7.1907 se konala starokatolická bohoslužba sloužená vikářem Hoßnerem z Vídně
 • 8.9.1907 založení filiální obce, asi 85 členů
 • Dne 19.11.1907 konala ve Varnsdorfu schůze synodní rady, která schválila založení filiální obce Brno
 • Správcem obce v Brně je Wilhelm Hoßner z Vídně a k bohoslužbám využívají starokatolíci místnost: "Městského oratoria" na Dominikánské ulici
1909
 • Aministrátorem brněnské obce se stal Adalbert Schindelar z Vídně (později rakouským starokatolickým biskupem)
 • 9.5.1909 založení místní skupiny Spolku starokatolíků v Rakousku
1910
 • 23.4.-8.5.1910 pastorační pobyt faráře Steinwachse z Augsburgu; první biřmování
 • 10.-20.10.1910 první návštěva Amanda Czecha, správce starokatolického biskupství z Varnsdorfu; vizitace a biřmování
1911
 • 12.2.1911 uvedení nového duchovního brněnské obce vikáře Peißla
 • 23.4.1911 se konalo ve velkém sále "Schwecharter Bierhalle" zakládající shromáždění Starokatolického spolku
 • 8.5.1911 státně uznána starokatolická filiální obec výnosem c. k. ministerstva kultu a vyučování
1912
 • 22.12.1912 uvedení nového duchovního brněnské obce vikáře Gütla
1915
 • "Rok 1915 byl pro naši obec těžkým rokem. Většina mužských členů obce nosila císařovu uniformu a pomáhala při velkém díle obrany a udržení milované vlasti. Ženy, které zde zůstaly, trpěly kvůli enormnímu zdražování, takže jim připadalo těžké, ba skoro nemožné, ukojit hlad svých dětí, natož pak přinášet nějakou oběť k udržení naší od Říma osvobozené církevní obce. Přesto však s. k. Svaz žen v Brně, jehož požehnanou působnost v tom roce je třeba zvláště pochválit, obec silně podporoval. Neméně též místní skupina Spolku starokatolíků v Rakousku, která svým finančním příspěvkem na centrálu Spolu ve Vídni, umožnila podporu naší obce ze strany Mezinárodního pomocného spolku v Bonnu."
1916
 • 28.11.1916 se obec v čele s představenstvem shromáždila ke smuteční bohoslužbě za našeho milovaného zesnulého monarchu, Františka Josefa I.
1919
 • Filiální obec a duchovenské místo v Brně bylo podřazeno pod farní obec Šumperk
 • "Posledním státním převratem způsobené nové uspořádání národních mocenských poměrů v našem městě nám skoro přineslo ztrátu naší modlitebny, která nám byla svého času přidělena k užívání v jedné městské budově. Na poslední okamžik se podařilo díky neutuchajícím odhodlaným snahám předsedy našeho představenstva, pana vrchního oficiála Weignera, takové neštěstí pro naši obec odvrátit. Sál nám byl městskou správní komisí opět přislíben a byl podroben důkladné opravě. V neděli 19.10.1919 jsme mohli po více než měsíční přestávce zde mít opět bohoslužbu. Modlitebna je po zrenovování velmi důstojná a vhodná pro svůj účel. Bohužel v ní nemáme žádná místa k sezení, která jsou jistě nezbytná."
1920
 • brněnská skupina Spolku starokatolíků se usnesla založit v Brně chrámový pěvecký sbor
 • starokatolíci v Brně ztratili bohoslužebné prostory; v užívání jim byl propůjčen pro odpolední bohoslužby "červený kostel" evangelického sboru
 • 16.9.1920 shromáždění obce rozhodlo, aby se brněnská starokatolická obec zkonstituovala jako farní obec
1921
 • 8.1.1921 konalo se konstitující shromáždění obce, které jednohlasně zvolilo farářem vikáře Gütla
 • 1.3.1921 synodní rada schválila zřízení starokatolické farní obce Brno
 • 19.7.1921 ministerstvo školství a národní osvěty uznalo brněnskou obce jako samostatnou farní obec
1923
 • 22.12.1923 na shromáždění obce požádal farář Gütl o propuštění ze své duchovenské funkce z důvodu přepracovanosti. Poté byl zvolen provizorně na rok za faráře F. Storch.
1924
 • 2.3.1924 starokatolické bohoslužby se konají pravidelně v neděli v 9.30 hod. ve slavnostním sále dívčí reformní reálky.
 • 13.7.1924 biskupem zvolen Alois Paschek; 14.9.1924 vysvěcen v Bernu
 • 28.9.1924 biskup Paschek biřmoval v Brně 42 starokatolíků
1929
 • administrátorem obce Brno byl ustaven farář Josef Ferge ze Šumperku; jako pomocný duchovní Anton Maschek
 • 14.9.1929 "začátek vyučování náboženství! Místo: škola vedla sv. Jakuba. Vyučování provádí vikář Maschek. Poté co byl nedávno farář Ferge několikrát v Brně musel zaznamenat, že Brno roku 1929 již není Brnem roku 1908. Obec se ztenčila v důsledku vystěhovaní mnohých Němců jako reakci na čechizaci města po převratu a noví mocipáni v Brně nám jednoduše vzali oratorium, na které jsme si zvykli a kde se vždy shromažďovalo hodně starokatolíků. Podmíněná pohostinnost evangelického kostela, který je nám občas k dispozici, avšak jenom ve velmi brzkých ranních hodinách přispěla jistě též k tomu, že si brněnští starokatolíci pravidelnou návštěvu bohoslužeb odvykli. Dočasná místnost, školní sál v druhém poschodí bez výtahu také není tím, čím kdysi bylo oratorium"
1930
 • "Náš souvěrec, bratr architekt Wilhelm Landt, městský stavební vedoucí v Brně vypracoval návrh pro stavbu s. k. kostela s farou, který někdy později v našem časopise zveřejníme. Díky své krásné formě byl tento projekt přijat s všeobecným souhlasem. Předsednictvo obce rozhodlo uspořádat akci stavebních kamenů ve formě pohlednic s obrazem plánovaného kostela a zahájit intenzívní akce k nadobytí potřebných prostředků."
1932
 • 11.9.1932 biskup Paschek vysvětil nový liturgický prostor pro starokatolické bohoslužby (přestavba starých propůjčených prostor)
1933
 • 10.12.1933 konalo se shromáždění obce, při kterém vyjádřila obec svůj souhlas s vysvěcením předsedy představenstva pana Gustava Kaminského za duchovního pro Brno; byl také odhalen pomník spoluvěrcům z Brna a okolí padlým ve válce, který byl pořízený Spolkem žen.
1934
 • 17.5.1934 byl vysvěcen na kněze Gustav Kamenský a 10.6.1934 se konala jeho primice v brněnské starokatolické farnosti
1936
 • založen Svaz starokatolické mládeže v Brně
 • administrací je pověřen vikář Sacher ze Šumperka
1937
 • 12. -13.6.1937 oslavy 30. výročí založení starokatolické filiální obce v Brně
1938
 • 5.4.1938 rozhodnutí, že se zástupci brněnské obce připojují k sudetoněmeckému národnímu společenství
1939
 • 15.5.1939 administrátor Sacher rezignuje na funkci administrátora brněnské starokatolické obce
 • farář Ferge ze Šumperka převzal pastoraci starokatolických obcí v Protektorátu Čechy a Morava
 • od konce roku 1939 brněnská farnost spravována z Vídně vikářem Franzem Bittnerem
1940
 • brněnská starokatolická farnost až do roku 1945 pod jurisdikcí brněnského biskupa Tüchlera

Doporučujeme: Firefox, 1024x768@16bit
Webmaster

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!